Mesleki Yabancı Dil 1 Soruları


 
Bilgisayar Programcılığı bölümü 3. yarıyıl Mesleki Yabancı Dil 1 sınav çalışma soruları
 
1) The File Transfer Protocol _ _ _ _ _ users to move files to and from remove systems.
 
A) permits
B) transfer
C) sending
D) receive
 
Çeviri: Dosya Aktarım Protokolü, kullanıcıların uzak sistemleriden dosya taşıma ve kaldırmasına izin tanır.

2) Oh dear I pressed the _ _ _ _ _ button.
 
A) false
B) key
C) keyboard
D) wrong
 
Çeviri: Canım yanlış düğmeye bastım.

3) Pages you have viewed are stored in the _ _ _ _ _ Internet Files Folder.
 
A) Permanent
B) Windows
C) Temporary
D) Google
 
Çeviri: Sayfalar Geçici İnternet Dosyaları klasöründe saklanır.

4) The physical parts, which you can see and touch, are collectively called _ _ _ _ _ .
 
A) computer
B) hardware
C) software
D) instruction
 
Çeviri: Görüp dokunabildiğiniz fiziksel parçalar topluca donanım olarak adlandırılır.

5) If the image is too dark or too light, you can _ _ _ _ _ the brightness and contrast.
 
A) display
B) setup
C) adjust
D) resolution
 
Çeviri: Resim çok karanlık veya aydınlık ise, parlaklığını ve kontrastını ayarlayabilirsiniz.

6) Switch off your computer, and _ _ _ _ _ it from Wall socket.
 
A) plugged
unplug
C) non-plug
D) closed to
 
Çeviri: Bilgisayarınızı kapatın ve prizden çıkarın.

7) You can _ _ _ _ _ the functions or performance of a computer with an expansion card.
 
A) random
B) fast
C) increase
D) speed
 
Çeviri: Genişleme kartı ile bir bilgisayarın işlevini ve performansını arttırabilirsiniz.

8) The information stored in Ram is _ _ _ _ _ when the computer is turned off.
 
A) removed
B) erased
C) megabyte
D) temporary
 
Çeviri: RAM’de depolanan bilgiler, bilgisayar kapatıldığında silinidir.

9) The hard-disk _ _ _ _ _ the information even when your computer is turned off.
 
A) preserves
B) store
C) save
D) permanent
 
Çeviri: Sabit disk, bilgisayarınız kapalı olsa bile bilgileri korur.

10) To move up and down a page, you can _ _ _ _ _ the mouse wheel.
 
A) click
B) double-click
C) hold
D) roll
 
Çeviri: Bir sayfayı yukarı ve aşağı kaydırmak için fare tekerleğini döndürebilirsiniz.

 
Aşağıdaki paragrafların Türkçe çevirilerini yapınız.

Hard disks can hold massive amounts of information, they usually serve as your computer’s primary means of storage.
 
Sabit diskler büyük miktarda veri tutabildiğinden dolayı, onlar genellikle bilgisayarınızın birincil hafıza aracı olarak hizmet verirler.

 

If you have more than one operating system installed on your computer, you can choose which one starts when you turn on your computer.
Bilgisayarınızda birden fazla işletim sistemi yüklüyse, bilgisayarınızı açtığınız zaman hangisinin başlayacağını seçebilirsiniz.

 

There are two basic types of monitors: CTR montiros and LCD monitors. Both types produce sharp images, but LCD monitors have the advantage of being much thinner and lighter. CTR montitors, however, are generally more affordable.
Temel 2 tip monitör vardır: CTR monitörler ve LCD monitörler. Her iki tip monitörde keskin görüntüler üretir, fakat LCD monitörler daha ince ve hafif olma avantajına sahiptir. Ancak CTR monitörler genellikle daha uygun fiyatlıdır.

 

Email allows you to send and receive text, HTML, images and other data files over the Internet. Email is one of the most popular online activites.
E-posta metin, HTML, resim ve diğer veri dosyalarını internet üzerinden göndermenizi ve almanızı sağlar. E-posta en popüler online aktivitelerden birisidir.